KÜTAHYA YÜZME HAKEMLERİ WEB SİTESİ
 
  ANA SAYFA
  İLETİŞİM
  KÜTAHYANIN TANITIMI
  YÜZME HAKEMLERİMİZ
  DUYURULAR
  YARARLI LİNKLER
  RESİM GALERİSİ
  FAALİYET PROGRAMI
  YÜZME HAKEM YÖNETMELİĞİ
  İSTİKLAL MARŞI
  PUANLI BİLGİ YARIŞMASI
  YÜZME VİDEOLARI
  KÜTAHYADA YÜZME HAKEMLİĞİ TARİHİ
YÜZME HAKEM YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU HAKEM YÖNETMELİĞİ ANKARA 2007 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yüzme Federasyonu Başkanlığı Hakem ve Gözlemci Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Bu yönetmeliğin amacı, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK’nin alt kurullarının kurulmasını, Hakem, Müsabaka Direktörü, Hakem Eğitmenlerin ve Gözlemcilerin eğitilmesini, Yüzme hakemlerinin klasmanlara ayrılmasını, klasmanlar arasındaki geçişlerini, Uluslararası Yüzme Kuralları ve Federasyon’un belirleyici esaslar çerçevesinde düzenlemektir. Kapsam: Bu Yönetmelik, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümünü, Resmi ve Özel Yüzme müsabakalarında görev alan Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemciler ile Hakem Eğitmenleri ve Merkez Hakem Kurulları ve İl Hakem Kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin dereceleri ile yükselme ve cezalandırılmalarına ait hükümleri kapsar. Dayanak: Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 19 ncu maddesine dayanılarak, aynı kanunun 10 ncu maddesine istinaden Türkiye Yüzme Federasyonu, Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar: Bu Yönetmelikte geçen; Federasyon :Türkiye Yüzme Federasyonu’nu FINA :Tüm Dünyada Yüzmeyi yöneten ve Türiye’nin bağlı olduğu kuruluşu Dünya Yüzme Birliğini, LEN :Tüm Avrupada Yüzmeyi yöneten ve bağlı olduğumuz kuruluşu Dünya Yüzme Birliğini, Avrupa Yüzme Birliğini, Yurtiçi Faaliyetler :Federasyon tarafından belirlenen yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve bunlara ait bölgesel yarışmaları, Kurum Faaliyetleri :Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite Oyunları Federasyonu ve diğer kurumlar arasında federasyonun onayı ve bilgisi dahilinde düzenlenen yüzme yarışlarını, Kulüp :Yüzme branşında faaliyetlere katılan spor kulübünü, Sezon :Yüzme faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) :Yüzme Federasyonu bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik tüm konularda sorumlu olan kurulu, İl Hakem Kurulu (İHK) :İllerde yüzme hakemleri ile ilgili tüm idari ve teknik konulardan sorumlu olan kurulu, Hakem :MHK ve/veya İHK tarafından yüzme müsabakalarında hakemlik ile görevlendirilen kişiyi, Müsabaka Direktörü :MHK tarafından yüzme müsabakaları içinde organizasyon ve denetimi ile görevlendirilen kişiyi, Gözlemci :Yüzme faaliyetlerinde müsabaka ve müsabakada görevlendirilen hakemleri ve diğer görevlileri denetleyen kişiyi, Hakem Eğitmeni :Federasyon tarafından Hakemlerin eğitimi için görevlendirilen kişiyi, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Hakem Kurulları Hakem Kurulları Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem Kurullarından oluşur. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kuruluşu Federasyon Başkanı tarafından atanacak kişinin başkanlığında, 7 üyeden oluşur. MHK üyeleri, yüzme sporuna hizmet vermiş, çevresinde sayılan ve sevilen kişiler içinden, Federasyon Başkanı’nın önerisi üzerine Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde aynı yöntemle yeni bir üye atanabilir. Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler Merkez Hakem Kurulunda görev alacak kişilerin aşağıda beliritlen niteliklere sahip olması gerekir. T.C. vatandaşı olmak, 35 yaşından büyük olmak, En az Ulusal Hakemlik derecesine sahip olmak, Yüksek okul mezunu olmak (Daha önce MHK üyeliği yapanlarda bu koşul aranmaz), Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik spor Genel Müdürlüğü’ne, Federasyon’a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmamış olmak, Yüzme branşında sporcu, antrenör, yönetici veya hakemlik yapmış olmak. Kulüplerde yönetici ve antrenör olmamak, Kurulun toplanması, Görev Dağılımı, Yetki ve Sorumlulukları Kurul, Kurul Başkanı’nın başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Ancak faal sezonda en az ayda bir defa toplanır. Federasyon Başkanı gerektiğinde toplantılara başkanlık eder. MHK toplantılarında, kurulun görev, yetki ve sorumluluğunda olan ve aşağıda beliritlen konular değerlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. MHK tarafından alınan kararlar karar defterine kaydedilir ve üyelerce imzalanır. MHK Başkanı ilk toplantıda üyeler arasından bir Başkan Yardımcısı ve bir Genel Sekreter ataması yapar. Ayrıca üyeler arasında Eğitim, Sosyal işler, konularından sorumlu ve yetkili olacakların görev bölümünü yapar. Üyeler faaliyetlerinden dolayı Kurul Başkanı’na karşı sorumludurlar. MHK Başkanı gerekli gördüğü durumlarda üyeler arasında görev değişikliği yapabilir veya ek görevler verebilir. Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; FINA ve LEN tarafından yayımlanan uluslararası oyun kuralları ve müsabaka yönetimi ile ilgili kural değişiklikleri ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgilerin hakemlere duyurulmasını sağlamak, gerekiyorsa bu konuda seminerler düzenlemek, yabancı öğretici çağrılmasına, yabancı ülkelerde açılan geliştirme kurslarına hakem, hakem eğitmeni gönderilmesine karar vermek, Federasyonca düzenlenen bütün resmi yarışmalara, FINA veya LEN tarafından düzenlenen yarışmalar dışında ülkemizde yapılan uluslararası yarışmalara ve Federasyona hakem talebinde bulunan bütün resmi ve özel kuruluşların düzenledikleri yarışmalara hakem, müsabaka direktörü ve gözlemci tayin etmek, federasyon faaliyet programında bulunan müsabakaların baş hakemini ve çıkış hakemini belirlemek, Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemci yetiştirme ve geliştirme programları hazırlama ve bu yönde çeşitli projeleri uygulamaya sokmak, kurslar açmak, seminerler düzenlemek, Aday hakemlerden deneme dönemlerinde başarılı olanlara İl Hakem Kurulunun teklifi ile İl Hakem Lisansı vermek, Hakemlerin derece yükseltmelerini yapmak, Başarılı Ulusal Hakemleri FİNA ve LEN Hakem adayı olarak FİNA ve LEN’e teklif etmek, Faal FİNA ve LEN Hakemlerinin isimlerini her yıl FINA ve LEN’e bildirmek, Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemciler hakkındaki şikayetler üzerine olayı incelemek, hatalı bulunanları hata boyutuna göre değerlendirmek, bu konuda gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde ilgilileri Disiplin Kurulu’na sevk etmek, İl hakem Kurulları kararlarına karşı usulüne uygun yapılan itirazları bir ay içinde inceleyerek son karara bağlamak, Hakem, Müsabaka Direktörü, Gözlemci ve Hakem Eğitmenlerine ödenecek tazminat ve ulaşım giderlerini belirleyerek yıllık bütçe ve faaliyet programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak, Hakem sınavlarını yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve lisansları vize etmek, Her derecedeki hakem terfi taleplerini gerekli müsabaka değerlendirme sonuçlarına ve yapılması zorunlu sınavların sonucuna göre karara bağlamak, Hakemlere ait sicil dosyalarını düzenlemek, Federasyonca kabul edilen kıyafet ve kokartlar ile yarışmaların yönetilmesini sağlamak, İl Hakem Kurullarını denetlemek gerektiğinde fesh edilmesini teklif etmek, e, f, h, n, ve i maddeleri Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Görevlerin Tarifi Başkan MHK toplantılarına başkanlık yapmak, MHK yetki ve sorumluluğu içerisindeki konuların çözümü için MHK’nin uyumlu çalışmasını sağlamak, MHK tarafından alınan kararların Federasyon’un ilgili birimlerinde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek, Başkan Yardımcısı Başkanın olmadığı durumlarda MHK toplantılarına başkanlık yapmak ve bu yönetmeliğin MHK Başkanı’na verdiği yetki ve sorumlukları üstlenmek, MHK Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmek, Sekreter Tüm derecelerdeki hakemler için dosya düzenlemek, Her yıl yüzme sezonu başlamadan önce faal hakemlerin, İHK aracılığıyla listelerini oluşturmak ve son durumlarını MHK’na sunmak, MHK sekreterya görevini sürdürmek, bu görev için gereken alt yapıyı hazırlamak, MHK tarafından alınan kararların ilgili bölgelere, hakemlere, müsabak direktörlerine ve gözlemcilere ve diğer ilgililere ulaşmasını sağlamak ve denetlemek, Gündemdeki konuları belirleyip MHK üyelerinin de görüşleri doğrultusunda oluşan toplantı gündemini MHK toplantılarına sunmak, alınan toplantı kararlarının yazılmasını ve imzalanmasını sağlamak, ayrıca alınan kararların ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini izleyerek MHK’na bilgi vermek, Her iki ayda bir düzenli olarak Hakemlere MHK kriterlerine göre verilmiş değerlendirme puanlarını MHK Başkanı’na iletmek, Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemcilerin görevli oldukları müsabakalara ilişkin bilgilerin Federasyon web sayfası aracılığı ile İnternet’te duyurulmasını sağlamak, Sosyal İşlerden Sorumlu Üyeler Hakem, Müsabaka Direktörü ve Gözlemcilerin kaza ve sağlık sigortalarını düzenletmek, Otel işlemlerini yapmak, Adlarına tahakkuk edecek ödemeleri takip etmek, Diğer sosyal faaliyetleri planlamak, MHK Üyeliğinin Sona Ermesi Merkez Hakem Kurulu’nun görev süresi, Federasyon Başkanı’nın görevinden ayrılması ile kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür. Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin görev süreleri; Üyenin istifa etmesi, çıkarılması ya da sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması, Mazeret beyan etmeden üst üste 3 (üç) toplantıya gelmemesi, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi, Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi, durumunda Federasyon Başkanı’nın kararı üzerine son bulur. İl ve ilçe Hakem Kurulu (İHK) Kuruluşu İl ve İlçe Hakem Kurulu, aday hakemler dışında lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde oluşur. Faal hakem sayısı 10’dan az olan il ve ilçelerde bu görevi İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğü yürütür. İHK Yüzme İl Temsilcisi ile birlikte 5 (beş) asil üyeden oluşur, Asil Kurul üyeleri İl Temsilcisi’nin önerisi, MHK’nun uygun görüşü ve Federasyon Başkanı’nın onayı ile atanır. Asil üyelerin görevinin son bulması durumunda asil üye görevi yapmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir. İl ve İlçe hakem kurullarının görev süreleri 2 (iki) yıldır. Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler İl Hakem Kurulu’nda görev alacak kişilerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekir. T.C. vatandaşı olmak, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, En az il hakemi derecesinde 3 yıl hakemlik yapmış olmak, En az 30 yaşını bitirmiş olmak, Spor kulüplerinin yöneticisi, antrenörü ve faal sporcusu olmamak, Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik spor Genel Müdürlüğü’ne, Federasyon’a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmamış olmak, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, İl hakemi bulunmayan İl ve İlçelerde bu görevi İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğü yürütür. Kurulun Toplanması, Görev Dağılımı, Yetki ve Sorumlukları İl Temsilcisi, aynı zamanda İHK’nun Başkanı’dır. İHK, İl Temsilcisi’nin başkanlığında ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca İl Temsilcisi gerekli gördüğü zaman kurulu toplantıya çağırabilir. MKH Üyeleri gerek gördüğü durumlarda İHK toplantılarına katılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır; oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki (2) oy olarak sayılır. Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. MHK gerekli gördüğü hallerde İHK’nun karar defterini denetler eksiklik varsa yazılı olarak uyarır. İHK Başkanı ilk toplantıda üyeler arasından bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter ataması yapar. Ayrıca üyeler arasında Eğitim, Sosyal İşler, konularında sorumlu ve yetkili olacakların görev bölümünü yapar. Üyeler faaliyetlerinden dolayı Kurul Başkanı’na karşı sorumludur. Başkan gerekli gördüğü durumlarda üyeler arasında görev değişikliği yapabilir veya ek görevler verebilir. İHK’nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir. İl faaliyetleri kapsamındaki bütün resmi ve Federasyon tarafından onaylanmış özel yarışmaların Hakem tayinlerini yapmak, İlinde kayıtlı hakemleri denetlemek ve sicillerini tutmak, İlindeki hakemlerin birlik ve beraberliklerini sağlamak, teknik ve teorik bilgilerini arttırmak için Eğitim Kurulu’nca onaylanmış kurs, eğitim seminerleri ve sosyal faaliyetler düzenlemek, Hakem gereksinimini karşılamak için Aday Hakem kursları açılması konusunda TYF’na baş vurmak, eğitim Kurulu’nun görevlendireceği Hakem Eğitmenleri ile bu kursları açmak, kursları bitiren aday hakemlere havuzda yarış denemeleri yaptırmak, İl faaliyetlerinde meydana gelen Uluslararası kuralların uygulanışı ile ilgili uyuşmazlıklar hakkında birinci derecede karar vermek, Başarılı olan Aday hakemleri İl hakemliğine bu yönetmelik hükümlerine göre terfi ettirmek ve hakem lisansı verilmesini sağlamak, Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri yarışma yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanlarının iptali için nedenleri ile birlikte Merkez hakem Kurulu’na başvurmak, İl ve Ulusal hakem derecesine yükselebilecek hakemleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, Merkez Hakem Kurulu tarafından yetki verilen yarışmalara hakem ve gözlemci tayin etmek. Görevlerin Tarifi Başkan İHK’nun yetki sorumluluğu içerisinde konuların çözümü ve kurulun uyumlu çalışmasını sağlamak, İHK toplantılarına başkanlık yapmak, İHK tarafından alınan kararların Federasyon veya Federasyon’un ilgili birimlerinde yerine getirilmesini takip ve kontrol etmek, MHK tarafından verilen görevleri yerine getirmek. Başkan Yardımcısı Başkan’ın olmadığı durumlarda İHK toplantılarına başkanlık yapmak, Başkan’ın olmadığı durumlarda bu yönetmeliğin İHK Başkanı’na verdiği yetki ve sorumlukları üstlenmek, Sekreter İldeki bütün hakemler için dosya düzenlemek, İHK sekreterya görevini sürdürmek, bu görev için gereken alt yapıyı hazırlamak, İHK tarafından alınan kararların ilgili hakemlere ve diğer ilgililere ulaşmasını sağlamak, Gündemdeki konuları belirleyip İHK üyelerinin de görüşleri doğrultusunda oluşan Toplantı Gündemini İHK toplantılarına sunmak, Alınan toplantı kararlarının yazılmasını ve imzalanmasını sağlamak, ayrıca alınan kararların ilgililerce yerine getirilip getirlmediğini izleyerek İHK’na bilgi vermek, İlde görevli olan Hakem ve gözlemcilerin Türkiye’deki görevli oldukları müsabakalara ilişkin bilgilerin Federasyon ve varsa ildeki web sayfası aracılığı ile İnternet’te bilgi edinmelerine yardımcı olmak, Sosyal işlerden Sorumlu Üye İldeki her türlü yemek, balo, gezi vb. gibi sosyal aolayları takip etmek. Görevlerin Sona Ermesi Üyenin istifa etmesi veya görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığın ortaya çıkması, Mazeret göstermeden üst üste üç toplantıya katılmamak, İl temsilcisinin üyeliğin sona ermesi için yapacağı talebin MHK tarafından uygun görülmesi, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi, Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi, Yönetmeliklere ve Merkez Hakem Kurulu kararlarına aykırı hareket ettikleri tesbit edilmeleri, durumunda MHK’nun kararı üzerine son bulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hakemler Genel Ülkemizde düzenlenen her türlü resmi veya özel yüzme müsabakalarında, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından belirlenmiş esaslar doğrultusunda eğitim almış ve eğitim sonunda sınav ve testlerde başarılı olarak hakem olma ünvanını kazanarak lisan almış hakemler görev yapabilir. Hakemlerin yüzme müsabakalarında görev yapabilmeleri için, müsabakaların organizasyon sorumluluğunu üstlenmiş kurumlarca yetkilendirilmiş hakem kurulları tarafından görevlendirilmiş olmaları gereklidir. Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alan T.C. vatandaşı hakemler ile, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu hakemlerin görev alabilmeleri, MHK kararına bağlıdır. Bu hakemlerin hakemlik yapıp yapamayacakları, yapacaklarsa hangi düzeyde olacakları MHK tarafından belirlenir. Kayıtlı oldukları illerden geçici bir nedenle başka bir ilde bulunan hakemler, geçici olarak bulundukları ilde de kendileri arzu ettikleri taktirde, il yetkililerince görevlendirilebilir. Bu durumda hakem ek harcırah ve yolluk talebinde bulunamaz. Hakemlik Olma Şartları ve Dereceleri Hakemler; Aday Hakem İl Hakemi Ulusal hakem FİNA ve LEN Hakemi Aday, İl ve Ulusal hakemlik dereceleri Yüzme Federasyonu Merkez Hakem Kurulu kararıyla, FİNA ve LEN Hakemlik Derecesi ise FINA veya LEN tarafından verilir. Hakem olma şartları ile derece geçiş için sağlanması gereken koşullar kendi ilgili maddelerinde verildiği gibidir. Aday Hakem Hakem olabilme şartlarına sahip olan adaylar illerde açılan hakem kurslarına katılırlar. Kurs sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az ortalama 70 puan alanlar aday hakem olmaya hak kazanırlar. Aday hakemler illerinde en fazla iki yıl denemeye tabi tutulurlar. Aday Hakem Olma Şartları Yüzme müsabakalarında aday hakem olarak görevlendirilecek kişilerin, MHK tarafından yapılacak Aday Hakem Sınavlarında başarılı olmaları gereklidir. Ayrıca Federasyon tarafından hakemlik dersi açılmasına onay verilmiş, üniversitelerdeki hakemlik dersini alarak bu dersi başarmış olan ve Aday Hakem olma şartlarına uygun olanlar arasından, MHK tarafından yapılacak hakem sınavlarında başarılı olan adaylar, Aday Hakem olurlar. MHK tarafından yapılacak Aday Hakem sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır; T.C. Vatandaşı olmak, En az lise mezunu veya dengi okul mezunu olmak, En az 18 en fazla 30 yaşından büyük olmamak olmak, Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak, Hakem adayı kurslarında başarılı olmak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından üç ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak, Aday Hakem sınavlarına girecek adaylar için talep olması halinde MHK tarafından illerde Aday Hakem Kursu açılabilir. Aday Hakem Kurslarının açılabilmesi için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aşağıda belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. Aday Hakem Kursu açılması için başvuru yazısı. Federasyon tarafından atanacak kurs eğitmeninin yasal yolluk ve harcırahlarının o ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce ödeneceğinin beyan ve taahhüdü. Kurs sırasında uygulamaları göstermek için kurs süresi içinde kullanılmak üzere yüzme havuzu. Aday Hakemliğin Sona Ermesi Aday Hakemlikte en fazla iki yıl sonunda denemelerde başarılı olamayarak İHK tarafından İl Hakemliğine terfi ettirilmemiş olan aday hakemlerin, hakemlik görevi kendiliğinden sona erer. İl Hakemi İl Hakemi Adayı olma koşullarını taşıyan aday hakemlerin arasından uygun görülenler, İHK kararı ile İl Müdürlüğü aracılığı ile MHK Genel Sekreterliği’ne yazılı olarak bildirilir. Bu hakemeler MHK onayı ile İl hakemliğine atanırlar. İl hakemleri kendi illerindeki bütün yarışmalarda görev alabilirler. Ayrıca Merkez Hakem Kurulunun uygun gördüğü hallerde, Federasyon faaliyet programındaki yarışmalarda da görevlendirilebilirler. İl Hakemi Olma Şartları Aday Hakemlerin İl Hakemi Adayı olabilmesi için aşağıdaki koşulların oluşması gerekir. İHK tarafından verilen görevleri başarıyla yerine getirmek, Deneme süresi içinde illerinde ya da Federasyonca çağrılı oldukları diğer yerlerde en az 5 yarışta görev alarak, Gözlemci raporlarına göre görev yaptığı müsabakalarda 100 puan üzerinden ortalama en az 80 puan alan aday hakemler İl Hakem Kurulunun teklifi, Merkez Hakem Kurulunun kararı ile İl Hakemliğine yükseltilirler. İl Hakemliği’ne yükseltilen Aday Hakemlere MHK tarafından "İl Hakem Lisansı" verilir. Ulusal Hakem Ulusal Hakem Olma Şartları İl hakemi olarak 3 yıl sürekli görev yapmak, İllerinde ya da Federasyonca çağrılı oldukları diğer yerlerde en az 10 yarışta görev alarak, Gözlemci raporlarına göre görev yaptığı müsabakalarda 100 puan üzerinden ortalama en az 80 puan alanlar, İl Hakem kurulu kararı ile Ulusal hakemlik derecesine yükseltilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilmiş olmak, Merkez Hakem kurulu teklif edilen hakemleri, belirleyeceği yer ve tarihte yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak, Sınav sonucunda başarılı olan İl Hakemleri Merkez Hakem Kurulu kararı ile Ulusal Hakemlik derecesine yükseltilirler. Yapılan sınavlarda 2 defa başarısız olan İl hakemleri bir daha Ulusal hakemliğine teklif edilemezler. Ulusal hakemleri bütün yurt içi müsabakalarında görevlendirilebilirler. Adaylar bu sınavlar kendi olanakları ile katılırlar. Ulusal Hakemliği yükseltilen İl Hakemlerine MHK tarafından "Ulusal Hakem Lisansı" verilir. FİNA ve LEN hakemi En az ….. adet müsabakada görev yapan 10 yıllık hakemlerden KPS yabancı dil seviye tespit sınavından B derece not alan Ulusal hakemlerin MHK tarafından teklif edilmesi ve TYF Yönetim Kurulunca onaylanan hakemlerden FİNA ve LEN listesine dahil edilenlere bu derece verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hakemlikle İlgili Konular Hakemlerin Sorumlulukları Sezon öncesinde; Aday veya İl Hakemi ise İlinde, Ulusal Hakem ise MHK tarafından düzenlenen seminerlerde yazılı ve pratik sınavlara katılmak, Görevli olduğu müsabaka kendi ilinde ise en az bir saat önce, görevi kendi ili dışında ise MHK tarafından belirlenmiş süre içinde o ilde ve bir saat önce müsabakanın yapılacağı havuzda, MHK tarafından belirlenmiş hakem giysisi ile hazır bulunmak, müsabakada görevli diğer hakemlerle uyumlu olmak, özel yaşamında etik olmayan davranış ve ilişkileri olmamak, MHK veya İl Hakem Kurulu’nca verilen görevleri FİNA tarafından belirlenen ve Federasyon tarfından uygun bulunarak yayınlanan kurallara göre yerine getirmek. Hakemlik Görevinin Belirli Süreyle Durdurulması Aşağıdaki koşullarda, MHK tarafından belirlenecek süre ile hakemlerin müsabakalarda görev yapması durdurulur: Lisansını vize yaptırmamış olmak (Aday Hakemler hariç) Müsabaklarda MHK tarafından belirlenen genel kural ve prensiplerine aykırı olarak (örneğin sakallı olarak) görev yapmak, MHK tarfından belirlenen kıyafet ve kokart prensiplerine uymamak, Başhakemi oldukları müsabakalara ilişkin Federasyon tarafından istenilen raporları 24 saat içerisinde vermemek, Spor Kulüplerinin Yönetim Kurullarında görev almak veya bir kulübün idarecisi, menajeri, antrenörü, sporcusu veya masörü gibi görevleri olmak, Ulusal Hakem ise MHK’den, diğer hakem statülerinde ise İHK’nin bilgisi ve izni dışında yurt içinde resmi veya özel yarışmalarda görev almak, MHK ve İHK tarafından yapılan yurt içi ve il içi müsabakalarda göreve çağrıldıkları halde mazeretsiz olarak görev kabul etmemek, Hakemlik görevi herhangi bir nedenle belirli süreyle durdurulan bir hakemin, tüm seviyelerdeki hakemlik sıfatından kaynaklanan tüm hakları da aynı süreyle durdurulmuş sayılır. Hakemlik Görevine Ara Verme Herhangi bir nedenle (tüm sağlık nedenleri de dahil) hakemlik görevine ara vermek isteyen İl Hakemleri, İl Hakem Kurulu’na; Ulusal Hakemler, MHK’ye yazılı başvuruda bulunarak mazeretlerini bildirir. Bu durum hakemin şahsi dosyasına işlenir. Mazeretli olarak hakemliğe ara verme süresi, aralıksız en fazla 2 sezonluk dönem, ara verme talebinde bulunma tarihindeki içinde bulunulan sezonu da kapsar. Sağlık sebepleri dışında ikinci bir kez hakemliğe ara verme talebinde bulunulabilmesi için önceki ara verme sonucu yeniden görev almaya başlaması tarihinden başlayarak en az bir sezon boyunca görev almış olması gerekir. Ara verme süresi sonunda, hakemliğe dönme isteğinde bulunmayan hakemin lisansı herhangi bir talebe gerek kalmaksızın ilgili kurulca iptal edilir. Şayet tekrar hakemlik yapmak isterlerse Aday Hakem olma şartlarına tabi olarak yeniden sınavlara katılmak zorundadırlar. Gittikleri yerlerde yüzme müsabakaları olmaması nedeniyle hakemlik yapamayanların mazeretleri o sezon için geçerli sayılır. Bu durumdakilerin bu durumu İl Müdürlüğünden alacakları belge ile İlgili kurullara ispat etmeleri gerekir. Sağlık nedeni ile mazeretli sayılan hakemler ayrıca hastalığının geçtiğini ve hakemlik yapmasında engel olmadığını belirten sağlık raporunu da dönüş dilekçesine eklemek zorundadırlar. Hakemlik Görevinin Sona Ermesi Aşağıda belirtilen koşulların oluşması durumunda, ilgili kurulların onayından sonra hakemlik sona erer; Hakemin görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması, 60 yaşını doldurmuş olmak, Uluslararası Yüzme Kurallarının uygulanmasında acze düşmek veya yetersiz kalmak, Kurullarca kabul edilebilir mazereti olmadan ısrarla görev kabul etmemek, Mazeretsiz olarak iki kez görevine gelmemek, Geliştirme kurslarına ve sezon öncesi yapılan il seminerlerine mazeretsiz katılmamak veya yetkisiz kurumlar tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine izinsiz katılmak, Gerçeğe uymayan rapor düzenlemek, olayları gizlemek veya rapor vermekten kaçınmak, Yüzme Federasyonu ve Kurulları aleyhinde gazete, radyo veya televizyon kanalıyla yayın veya propaganda yapmak, yazı yazmak, internet sitelerinde hakemliği küçük düşürücü yayınlar yapmak, izinsiz olarak radyo ve televizyon yayınlarına katılmak, Sosyal yaşam ve davranışlar ile yüzme hakemliğini küçük davranışlarda bulunmak, Disiplin veya Ceza Kurulu tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, Federasyon’a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmış olmak, Müsabakalarda, Federasyon tarafından belirlenen kılık, kıyafet ve genel görünüm kural ve prensiplerine aykırı davranmak, Federasyon tarafından belirlenen hakem kıyafetlerini kullanmamak, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymek, TYF Yönetmelik ve Sirkülerlerinde belirtilen kurallar ile MHK’nin sözlü veya yazılı yönetmeliklerine ve talimatlarına uymamak, Mazeretsiz olarak veya mazereti ilgili kurullarca kabul edilmediği için, ilgili kurullara iki sezon üst üste lisansını vize ettirememek. Bu konularda lisans iptali için İl Hakem Kurulu kararının MHK tarafından, MHK kararının Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylanması esastır. Hakemlere Verilebilecek Cezalar Yüzme Hakemlerine verilecek cezalar, Disiplin Yönetmelik Hükümlerine göre Disiplin Kurulu tarafından saptanır. Teknik konularla ilgili kesin karar vermeye Merkez Hakem Kurulu yetkilidir. İl Hakemlerinin lisansları İl Hakem Kurulu’nun teklifi ile MHK tarafından; Ulusal Hakemlerinin lisansları ise MHK teklifi ile Federasyon Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir. Hakemler, İl Hakem Kurulları tarafından verilmiş olan kararlara, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisnde bağlı bulundukları İl Müdürlüğü kanalı ile Merkez Hakem Kurulu’na itiraz edebilirler. Merkez Hakem Kurulu ilk toplantısında konuyu görüşerek karar bağlar. Merkez Hakem Kurulu kararları kesindir. Hakem Giysileri Hakem giysileri, Merkez Hakem Kurulu’nca uluslararası kurallar dikkate alınarak Federasyon tarafından belirlenir ve uygulanması sağlanır. Hakemler, Merkez Hakem Kurulu’nca belirlenen kokartları takarlar. Federasyon uygun gördüğü taktirde, hakem kıyafetlerinde kullanmak üzere reklam anlaşması yapabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Müsabaka Direktörleri Müsabaka Direktörleri Müsabaka Direktörlerinin çalışma prensipleri ayrı bir yönerge ile MHK tarafından düzenlenir. ALTINCI BÖLÜM Gözlemciler Gözlemciler Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar Uluslararası kuralları ve Genel Müdürlük ile ilgili mevzuatı bilmek, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Yüzme hakemliğinden emekli olmak, FİNA ve LEN hakemi olmak, MHK üyesi olmak, Kulüp yöneticisi ve antrenör olmamak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından üç ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak, Merkez Hakem Kurulu Üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile FİNA ve LEN hakemleri, (b) bendindeki şart aranmaksızın gözlemci olarak görevlendirilebilirler. Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri Gözlemciler müsabakalar sırasında hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler, Gözlemciler hakemle müsabakalar sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar, Gözlemciler her yarışma sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini değerlendirir ve rapor tutarlar. Organizasyon ve hakemlerin yarışma yönetimi ile ilgili raporlarını Federasyona en kısa sürede verirler. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Görev Tazminatları ve Harcırahlar Müsabakalarda görev yapan Hakemler, Müsabaka Direktörleri, Gözlemcilere görev aldıkları görev karşılığı Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen müsabaka tazminatı ödenir. Müsabakalarda görev yapan ve MHK tarafından görevlendirilen Hakem Müsabaka Direktörü, Gözlemciler ve Hakem Eğitmenlerine ikamet ettikleri il dışından görevlendirilmeleri halinde ayrıca kendilerine yol gideri ve harcırah ödemesi yapılır. Hakemlerin Sigortalanması Hakemlerin sigortalanması Yönetim Kurulunun tespit edeceği esalara göre yapılır. Dış Ülkelere Davetlerin Karara Bağlanması Hakem ve gözlemcilerin FİNA ve LEN tarafından görevlendirilmeleri, Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Başkanının onayı ile yapılır. Federasyon ile Yazışmalar Yüzme Hakemleri, Federasyon’a ve Merkez Hakem Kurulu’na her türlü başvurularını illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla yapmak zorundadırlar. Doğrudan yapılan başvurular işleme konulmaz. Görev Tebligatı (Duyurusu) Hakemlere görevleri, Federasyon tarafından sezon faaliyeti açıklandıktan sonra her ay İl Müdürlükeri veya internet’teki Federasyon web sayfası aracılığı ile duyurulur. Duyuruda Hakemin görevli olduğu müsabakanın yeri, tarihi ile hakem teknik toplantısının tarih ve saati bulunur. Hakemler tarafından herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri, göreve gitmemeleri için mazeret olarak kabul edilemez. SEKİZİNCİ BÖLÜM Son Hükümler GEÇİCİ MADDE 1– Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlük onayı ile açılan aday hakem kursuna katılan ve başarılı olan hakemler yaşlarına ve Madde 11.1.1 (a) bendinde belirtilen müsabaka sayısı ve puanlamaya bakılmaksızın Merkez Hakem Kurulunun yapacağı değerlendirme sonucunda aldıkları görev ve gösterdikleri performansa göre İl Hakemliğine terfi ettirilirler. Yönergede Yer Almayan Hükümler Bu yönetmelikte yer almayan herhangi bir husus ve Yönetmelikte karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Yüzme Federasyonu’na aittir. Yürürlük Bu yönetmelik, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu onayladığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Bu yönetmelik Türkiye Yüzme Federasyonu adına Merkez Hakem Kurulu yürütür. Bu sayfayı düzenle (izniniz varsa) | Google Dokümanlar -- Web'de kelime işlem, sunu ve e-tablolar.
 
 

Bağlantılar

Sitenizesayac.com
 
Reklam  
   
Bugün 1 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!